สั่งซื้อออนไลน์และรับที่หน้าร้านด้วย Click & Collect เรียนรู้เพิ่มเติม
ToysRus BabiesRus

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นข้อผูกพันทางกฎหมายระหว่างท่านกับเรา ท่านรับทราบและตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะถูกนำไปใช้กับการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์และบริการที่มีให้ผ่านเว็บไซต์ ในการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์หรือใช้บริการ ท่านรับทราบว่าท่านได้อ่าน เข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

 1. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราถูกระบุไว้ในเว็บไซต์ และจะถูกนำไปใช้กับท่าน และการใช้งานเว็บไซต์และบริการของท่าน

 2. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไข
  เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลา การแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ จะมีผลทันทีที่มีการแจ้งเตือนบนเว็บไซต์ หากท่านใช้งานเว็บไซต์และบริการต่อไปหลังจากที่มีการแจ้งเตือนดังกล่าวแล้ว แสดงว่าท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติม

 3. บัญชี
  ในการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ ท่านต้องสร้างบัญชีและกรอกข้อมูลทั้งหมดที่เราร้องขอ โดยในแต่ละบัญชี ท่านต้องระบุรหัสผ่าน ชื่อสำหรับเข้าสู่ระบบ และที่อยู่อีเมลที่ใช้งานได้ เพื่อใช้สำหรับการติดต่อท่าน ท่านมีหน้าที่ในการรักษาความลับในรหัสผ่านและชื่อสำหรับเข้าสู่ระบบของท่าน นอกจากนี้ท่านยังต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ที่กระทำโดยตัวท่านเองหรือโดยบุคคลอื่นใดที่ใช้ชื่อสำหรับเข้าสู่ระบบของท่าน ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ตลอดเวลาโดยทำตามคำแนะนำบนเว็บไซต์ เงื่อนไขของการสร้างบัญชีและการใช้บริการมีดังนี้ (ก) ท่านอาศัยอยู่ในประเทศไทย (ข) ท่านมีความสามารถที่จะทำสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย (ค) ท่านมีที่อยู่อีเมลที่สามารถใช้งานได้ (ง) ท่านเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ห้างหุ้นส่วนภายใต้กฎหมายไทย สำนักงานหรือหน่วยงานของรัฐบาลไทย สมาคมภายใต้กฎหมายไทย (จดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียน) หรือบุคคลธรรมดาที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และ (จ) ท่านไม่ได้กระทำการในฐานะผู้จัดการทรัพย์สินของผู้อื่น

 4. คำสั่งซื้อ
  คำสั่งซื้อสินค้าใด ๆ ที่ได้ทำผ่านเว็บไซต์ถือเป็นคำเสนอซื้อจากท่าน ตามราคาของสินค้าเหล่านั้น (โดยรวมถึงค่าธรรมเนียมและภาษีในการจัดส่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมด) ณ เวลาที่ท่านสั่งซื้อ ในการสั่งซื้อท่านต้องระบุรายละเอียดเพิ่มเติม และ/หรือ ยืนยันรายละเอียดของท่านหากเราร้องขอ ท่านต้องระบุรายละเอียดที่ครบถ้วนและถูกต้องเมื่อทำการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ ท่านมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด (รวมถึงข้อกำหนดในเรื่องอายุขั้นต่ำ) ในการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ เราอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อของท่านตามดุลยพินิจอย่างเด็ดขาดของเรา (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง กรณีไม่มีสินค้าตามคำสั่งซื้อ หรือกรณีมีข้อผิดพลาดหรือไม่มีการระบุราคาหรือคำอธิบายของสินค้าบนเว็บไซต์ หรือกรณีไม่สามารถดำเนินการการชำระเงินตามคำสั่งซื้อได้) หากเราปฏิเสธคำสั่งซื้อของท่าน เราจะพยายามแจ้งให้ท่านทราบภายในระยะเวลาอันสมควร เราจะส่งอีเมลยืนยันการสั่งซื้อแต่ละรายการที่เราตอบรับ เราอาจยกเลิกคำสั่งซื้อทั้งหมดหรือบางส่วน (รวมถึงคำสั่งซื้อใด ๆ ที่เราได้ตอบรับแล้ว) เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องรับผิดใด ๆ หาก (ก) ไม่มีสินค้าตามคำสั่งซื้อ (ข) มีข้อผิดพลาดหรือไม่มีการระบุราคาหรือคำอธิบายของสินค้าบนเว็บไซต์ (ค) มีเหตุอันเชื่อได้ว่าท่านละเมิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ตามข้อตกลงนี้ หรือ (ง) ไม่สามารถดำเนินการชำระเงินตามคำสั่งซื้อได้ หากเรายกเลิกคำสั่งซื้อใด ๆ เราจะพยายามแจ้งให้ท่านทราบ เราจะไม่เรียกเก็บเงินจากท่านสำหรับส่วนของคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกไป

 5. การจัดส่งสินค้า
  เราจัดส่งสินค้าบนเว็บไซต์ภายในบางพื้นที่ของประเทศไทยเท่านั้น โดยท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดในการจัดส่งทั้งหมด (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงข้อจำกัดของสถานที่จัดส่งใด ๆ) ตามที่เรากำหนดไว้บนเว็บไซต์ สำหรับสินค้าบางประเภทเราอาจติดต่อท่านเพื่อจัดเตรียมการจัดส่ง เราจะส่งสินค้าต่อเมื่อมีบุคคลใดอยู่รับสินค้า ณ ที่อยู่สำหรับจัดส่งเท่านั้น เราอาจร้องขอให้ผู้ที่รับสินค้าแสดงหลักฐานยืนยันตัวตนและ/หรือบัตรเครดิตที่ใช้ในการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อ (ตามความเหมาะสม) หากไม่มีบุคคลใดอยู่รับสินค้าของท่านตามที่อยู่สำหรับจัดส่ง เราจะพยายามติดต่อท่านหรือท่านอาจติดต่อเราเพื่อจัดเตรียมการจัดส่งในเวลาอื่น ในการนี้เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดส่งเพิ่มเติมสำหรับการจัดส่งอีกครั้ง ท่านรับทราบและตกลงว่า บุคคลใด ๆ ที่ได้รับสินค้า ณ ที่อยู่สำหรับจัดส่งเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากท่านในการรับสินค้า ความเสี่ยงในตัวสินค้าและชื่อสินค้าที่ถูกสั่งซื้อบนเว็บไซต์จะโอนไปยังท่านเมื่อมีการส่งมอบ ณ ที่อยู่สำหรับจัดส่ง

 6. การคืนสินค้า
  การคืนสินค้าทั้งหมดที่สั่งซื้อบนเว็บไซต์จะอยู่ภายใต้นโยบายการคืนสินค้าของเราบนเว็บไซต์

 7. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
  เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และท่านตกลงที่จะชำระราคาสินค้าแต่ละรายการที่สั่งซื้อบนเว็บไซต์พร้อมกับค่าธรรมเนียมในการจัดส่งและภาษีทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ราคาสินค้าจะแสดงบนเว็บไซต์ ณ เวลาที่ท่านสั่งซื้อโดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เมื่อเราตอบรับคำสั่งซื้อของท่านเราจะไม่เปลี่ยนแปลงราคาใด ๆ สำหรับสินค้าในคำสั่งซื้อนั้น ราคาสินค้าอาจไม่ตรงกับราคาสินค้าในร้านค้าใด ๆ ของเราสำหรับสินค้าประเภทเดียวกัน และเราไม่จำต้องเปรียบเทียบราคาในร้านค้าของเราหรือของบุคคลที่สาม

 8. การชำระเงิน
  การชำระเงินทั้งหมดดำเนินการโดยเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยซึ่งจะเข้ารหัสธุรกรรมแต่ละรายการเพื่อความปลอดภัย และการชำระเงินทั้งหมดจะต้องชำระเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น ท่านสามารถชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่ได้รับการตอบรับโดยใช้บัตร (ก) วีซ่า (ข) มาสเตอร์การ์ด (ค) บัตรเดบิตที่มีโลโก้วีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ด (ง) e-banking ของธนาคารไทย ; (จ) เจซีบี; (ฉ) กูเกิ้ลเพย์ หากเราไม่สามารถดำเนินการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อของท่านได้สำเร็จ เราอาจปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อของท่าน หากท่านเลือกชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ท่านอนุญาตให้เราหักยอดเงินที่ต้องชำระสำหรับคำสั่งซื้อที่ได้รับการตอบรับจากบัตรเครดิตที่ท่านเลือก ท่านต้องไม่ชำระเงินหรือพยายามชำระเงินค่าสินค้าด้วยวิธีการที่ฉ้อฉลหรือผิดกฎหมาย

 9. การบริการ
  เราไม่ยืนยันหรือรับประกันว่าเว็บไซต์หรือบริการของเราจะไม่มีการหยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาดหรือปราศจากข้อบกพร่อง เราไม่ยืนยันหรือรับประกันว่าไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์หรือบริการจะปราศจากรหัสที่เป็นอันตราย

 10. ความปลอดภัย
  ท่านรับทราบว่าแม้เราจะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว ก็อาจมีความเสี่ยงที่จะมีการเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงการส่งข้อมูลที่มีอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของท่านหรือบนเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันอาจเกิดจากเหตุกาณ์ดังกล่าวตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต

 11. การเปลี่ยนแปลงในการบริการ
  เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการบริการ โดยเราจะพิจารณาไปตามความจำเป็นหรือการตัดสินใจของเรา เราจะพยายามแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนเว็บไซต์ แต่ท่านต้องยอมรับว่าการแจ้งล่วงหน้าอาจไม่สามารถทำได้สำหรับทุกการเปลี่ยนแปลง (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องบนเว็บไซต์)

 12. การใช้งานโดยชอบด้วยกฎหมาย
  ท่านต้องใช้เว็บไซต์และบริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์และบริการของท่านนั้นไม่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามกฎหมาย ในการใช้เว็บไซต์และบริการ ท่านมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด ท่านตกลงที่จะจัดการกับข้อมูลหรือสื่อใด ๆ ที่ได้รับหรือได้เข้าถึงผ่านเว็บไซต์ในลักษณะที่เป็นไปตามกฎหมายไทยหรือขอบเขตอำนาจศาลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 13. การใช้ข้อมูลในทางที่ผิด
  ท่านต้องไม่ใช้เว็บไซต์หรือสื่อใด ๆ ที่ถูกประกาศลงในเว็บไซต์ในทางที่ผิดไม่ว่าในทางใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การแก้ไข คัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ อัพโหลด ประกาศ ส่ง กระจาย ไม่ว่าในทางใดทางหนึ่ง ทั้งหมดหรือเพียงแต่บางส่วนของสื่อใด ๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือจากการพิจารณาตามความเหมาะสมจากการใช้บริการอย่างปกติ) ท่านต้องไม่แทรกแซงหรือขัดขวาง (หรือพยายามแทรกแซงหรือขัดขวาง) เซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์

 14. ข้อมูลบนเว็บไซต์
  เราไม่รับประกันหรือยืนยันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความเหมาะสม สำหรับการใช้ข้อมูลใด ๆ ของท่านบนเว็บไซต์ ท่านต้องรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับจากเว็บไซต์ ท่านควรสอบถามเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลบนเว็บไซต์นั้นถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสมต่อการใช้งานของท่าน ข้อมูลทั้งหมดในสื่อเป็นไปในลักษณะทั่วไปเท่านั้นและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เว็บไซต์อาจมีข้อมูลซึ่งรวมถึงมุมมองหรือคำแนะนำของผู้อื่นซึ่งอาจไม่ตรงกับมุมมองของเรา เว็บไซต์นี้มีลิงก์และตัวชี้ไปยังเว็บไซต์ที่ดูแลโดยบุคคลที่สาม ซึ่งลิงก์เหล่านี้มีไว้เพื่อประโยชน์ของท่าน ลิงก์ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเราและเราจะไม่รับผิดชอบในสื่อ (รวมถึงความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความเหมาะสมต่อการใช้งานของท่าน) ของเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงหรือลิงก์ใด ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยง เราไม่รับรองข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยง หรือองค์กร สินค้า หรือบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 15. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
  เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ตราบเท่าที่กฎหมายกำหนด (รวมถึงการสูญเสียกำไร หรือความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายเชิงลงโทษ) ไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจาก (รวมถึงความประมาทเลินเล่อของเรา) เสียหายหรือเกิดขึ้นจากท่าน โดยเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับ (ก) การเข้าถึงหรือการใช้บริการ เว็บไซต์ สื่อใด ๆ หรือเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยง (ข) การตัดสินใจหรือการดำเนินการใด ๆ ของท่านซึ่งอาศัยสื่อใด ๆ (ค) ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องใด ๆ ในเว็บไซต์หรือการบริการ หรือ (ง) คำสั่งซื้อสินค้าใด ๆ ข้อจำกัดความรับผิดชอบข้างต้นไม่ได้มีพยายามหรือมุ่งหมายที่จะยกเว้นความรับผิดภายใต้กฎหมายใด ๆ หากความรับผิดดังกล่าวไม่สามารถยกเว้นได้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย

 16. การรับประกันตามกฎหมาย
  ความรับผิดของเราภายใต้การรับรอง เงื่อนไข หรือการรับประกันใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การรับรอง เงื่อนไขหรือการรับประกันใด ๆ ของความสามารถทางการค้า คุณภาพที่ยอมรับได้ ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ หรือความเหมาะสมสำหรับผลลัพท์ที่ถูกเปิดเผย) หรือสิทธิอื่นใด หรือการเยียวยา ภายใต้กฎหมายใด ๆ หรือโดยนัยของข้อตกลงนี้ภายใต้กฎหมายใด ๆ (การรับประกันตามกฎหมาย) จะได้รับการยกเว้นในที่นี้ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต ในกรณีที่เราต้องรับผิดภายใต้การรับประกันตามกฎหมายใด ๆ และกฎหมายใด ๆ ได้ละเว้นหรือจำกัดข้อกำหนดในเรื่องของข้อยกเว้นในสัญญา หรือการแก้ไขการบังคับใช้ การดำเนินการ หรือความรับผิดภายใต้การรับประกันตามกฎหมายดังกล่าว ความรับผิดของเราสำหรับการละเมิดการรับประกันตามกฎหมายดังกล่าวจะถูกจำกัดตามกรณีดังต่อไปนี้อย่างน้อยกรณีหนึ่ง (ก) หากการละเมิดเกี่ยวข้องกับสินค้า ความรับผิดของเราจะรวมถึง การเปลี่ยนสินค้าหรือการจัดหาสินค้าที่เทียบเท่า การซ่อมแซมสินค้า ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสินค้าหรือการจัดหาสินค้าที่เทียบเท่า หรือค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสินค้า (ข) หากการละเมิดเกี่ยวข้องกับการบริการ ความรับผิดของเราจะรวมถึงการให้บริการอีกครั้ง หรือค่าใช้จ่ายในการให้บริการอีกครั้ง ท่านรับทราบและตกลงว่าข้อจำกัดความรับผิดของเราเป็นธรรมและสมเหตุสมผลในทุกกรณี

 17. เหตุสุดวิสัย
  เราไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้ หากความล่าช้าหรือความล้มเหลวดังกล่าวเกิดจากสถานการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมตามสมควรของเรา

 18. การชดเชยค่าเสียหาย
  ท่านตกลงที่จะชดเชยค่าเสียหายและคุ้มครองค่าเสียหายแก่ บริษัท ทอยส์ รีเทลลิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทน (ผู้ที่ได้รับการชดเชย) ต่อความเสียหายทั้งหมดที่ได้รับ หรือเกิดขึ้นจากการชดเชยเหล่านั้น อันเนื่องมาจาก (ก) การที่ท่านละเมิดข้อผูกพันหรือการรับประกันใด ๆ ภายใต้ ข้อตกลงนี้ (ข) การที่ท่านการประพฤติมิชอบโดยเจตนา หรือ (ค) การที่ท่านกระทำการหรือละเว้นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ

 19. ลิขสิทธิ์
  ลิขสิทธิ์ทั้งหมดในสื่อต่าง ๆ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความ กราฟฟิก โลโก้ ไอค่อน สื่อบันทึกเสียง และซอฟต์แวร์) เป็นของ บริษัท ทอยส์ รีเทลลิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ผู้ให้ใบอนุญาตแก่บริษัทฯ สื่อที่จัดหามาโดยบุคคลที่สามอาจอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้รับความยิมยอมโดยชัดแจ้ง และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ หรือที่ยกเว้นไว้ตามการอนุญาตโดยชัดแจ้งจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือที่สามารถพิจารณาตามความเหมาะสมจากการใช้บริการอย่างปกติ ท่านไม่อาจ (ไม่ว่าจะในลักษณะใด หรือด้วยความมุ่งหมายใด) (ก) คัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ จัดเก็บ เผยแพร่ พิมพ์ แสดง ดำเนินการ ตีพิมพ์ สื่อสารต่อสาธารณะ ทำให้เข้าถึงได้โดยสาธารณะ หรือสร้างผลงานลอกเลียนแบบซึ่งสื่อทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือ (ข) นำสื่อทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากเราหรือเจ้าของสื่อผู้ซึ่งเป็นบุคคลที่สามในกรณีที่เป็นสื่อภายใต้ลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

 20. เครื่องหมายการค้า
  เครื่องหมายการค้าที่ใช้บนเว็บไซต์เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ บริษัท ทอยส์ รีเทลลิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ Geoffrey, LLC บริษัทจำกัดความรับผิดในเดลาแวร์ สหรัฐอเมริกา ซึ่งใช้ภายใต้ใบอนุญาตของเรา หากท่านใช้เครื่องหมายการค้าใด ๆ ของเราในการอ้างอิงถึงเรา เว็บไซต์ หรือบริการของเรา ท่านต้องระบุว่าเครื่องหมายการค้านั้นเป็นของเรา ท่านต้องไม่ใช้เครื่องหมายการค้าใด ๆ ของเรา (ก) ในเครื่องหมายการค้าของท่าน หรือเป็นเครื่องหมายการค้าของท่านทั้งหมดหรือแต่บางส่วน (ข) โดยเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ ที่ไม่ใช่ของเรา (ค) ในทางที่อาจทำให้เกิดความสับสน เกิดความเข้าใจผิด หรือหลอกลวงผู้ใด (ง) ในเชิงวิพากษ์วิจารณ์เรา เว็บไซต์ หรือบริการของเรา

 21. การเผยแพร่สู่สาธารณะ
  ท่านต้องไม่เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ สื่อโฆษณา สื่อส่งเสริมการขาย หรือการเผยแพร่ในรูปแบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเราต่อสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

 22. การยกเลิกข้อตกลง
  เราอาจยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ ยกเลิกบัญชีใด ๆ ที่ท่านสร้างขึ้นบนเว็บไซต์ และยกเลิกการเข้าถึงเว็บไซต์ของท่าน หากท่านละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ข้อหนึ่งข้อใด ภายใต้ดุลยพินิจของเรา เราอาจยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ ยกเลิกบัญชีใด ๆ ที่ท่านสร้างขึ้นบนเว็บไซต์ และยกเลิกการเข้าถึงเว็บไซต์ทุกส่วนโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผล การยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ไม่ทำให้ข้อกำหนดที่ยังคงสามารถมีผลบังคับใช้ได้นั้นสิ้นผลไปตามการสิ้นผลของข้อตกลงฉบับนี้

 23. ข้อกำหนดทั่วไป
  หากเราสละสิทธิ์ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในโอกาสหนึ่ง ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์เหล่านั้นในโอกาสอื่นโดยอัตโนมัติ หากข้อกำหนดใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ตกเป็นโมฆะ ใช้บังคับไม่ได้ หรือขัดต่อกฎหมายไม่ว่าด้วยเหตุใด จะต้องตีความเพื่อให้มีผลมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หรือหากไม่สามารถตีความให้มีผลได้ ก็ให้ตัดข้อกำหนดนั้น ๆ ออกจากข้อตกลงฉบับนี้ ในกรณีนี้ข้อกำหนดที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ ข้อตกลงฉบับนี้อยู่ภายใต้กฎหมายไทย

 24. บทนิยาม
  ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

  ข้อตกลง หมายถึง ข้อตกลงระหว่างท่านและเรา ซึ่งประกอบไปด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

  กฎหมายที่ใช้คับคับ หมายถึง กฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง หรือกฎหมายลูกใด ๆ ที่มีผลบังคับใช้เป็นครั้งคราวอันเกี่ยวข้องกับการใช้และการเข้าถึงเว็บไซต์และบริการของท่าน

  ค่าธรรมเนียมในการจัดส่ง หมายถึง ค่าธรรมเนียมในการจัดส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ ค่าธรรมเนียมสำหรับคำสั่งซื้อแต่ละรายการขึ้นอยู่กับยอดซื้อสุทธิและประเภทสินค้า (โดยเฉพาะขนาดและน้ำหนักของสินค้า)

  รหัสที่เป็นอันตราย หมายถึง ไวรัสคอมพิวเตอร์ โทรจัน เวิร์ม หรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่นใด ที่เป็นอันตราย หรือปิดการใช้งาน หรือช่วยเหลือหรือเปิดใช้งานการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือทำความเสียหายแก่ข้อมูล ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

  ความเสียหาย หมายถึง การสูญเสียหรือความเสียหายทุกประเภท รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงความรับผิดต่อบุคคลที่สาม

  สื่อ หมายถึง เนื้อหาใด ๆ ที่เรามีให้ผ่านเว็บไซต์ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูล เอกสาร รูปภาพ ภาพถ่าย กราฟฟิก เสียง วีดีโอ หรือเว็บคาสต์)

  สินค้า หมายถึง สินค้าที่ถูกโฆษณาผ่านเว็บไซต์

  บริการ หมายถึง การจัดหาสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องให้แก่ท่านผ่านทางเว็บไซต์

  เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยเรา ที่ www.toysrus.co.th

  ภาษี หมายถึง ภาษี อากร การเรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับสินค้าหรือธุรกรรมใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้

  เรา หมายถึง บริษัท ทอยส์ รีเทลลิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

  ท่าน หมายถึง บุคคลใด ๆ ที่ใช้เว็บไซต์

   

 

เงื่อนไขและข้อกำหนด ของบัตรสมาชิกสตาร์ การ์ด

 1. สมาชิกสตาร์ การ์ด ที่ซื้อสินค้าที่ร้านค้าและเว็บไซด์ของทอยส์ อาร์ อัส ทุกๆ 1 บาท จะได้รับคะแนนสตาร์ พ้อยท์  1 คะแนน และทุกๆ 5,000 คะแนน สามารถนำมาใช้เป็นส่วนลดได้ 100 บาท การใช้คะแนนเป็นส่วนลด จะคำนวนจากยอดการซื้อสินค้าราคาสุทธิ หลังหลังส่วนลดแล้ว  คะแนนสตาร์ พ้อยท์ สามารถใช้เป็นส่วนลดได้ในวันถัดไป นับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยต้องแสดงบัตรสตาร์ การ์ด หรือแจ้งหมายเลขสมาชิกที่ต้องการใช้คะแนนแลกรับส่วนลดทุกครั้ง มิเช่นนั้นจะไม่สามารถตัดคะแนนเพื่อแลกส่วนลดได้ สำหรับการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ สมาชิกสตาร์ การ์ด ต้องล็อคอินเข้าสู่ระบบก่อนการชำระเงิน การใช้คะแนนสตาร์ พอยท์ แลกรับส่วนลด ไม่จำกัดยอดซื้อขั้นต่ำ และไม่จำกัดการแลกส่วนลดสูงสุดต่อการสั่งซื้อ

 2. การลงทะเบียนออนไลน์เข้าสู่เว็บไซด์ของทอยส์ อาร์ อัส ระบบจะสมัครสมาชิกสตาร์ การ์ดให้โดยอัตโนมัติ ผู้สมัครจะต้องยอมรับ เงื่อนไขและข้อกำหนด และ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อการสร้างบัญชี สมาชิกสตาร์ การ์ด ต้องล็อคอินเข้าสู่ระบบทุกครั้ง เพื่อซื้อสินค้า, รับสิทธิพิเศษต่างๆของสมาชิก, สะสมคะแนนสตาร์ พอยท์ และสามารถใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลด

 3. ผู้สมัครสมาชิกสตาร์ การ์ด ของทอยส์ อาร์ อัส ประเทศไทย จะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และต้องมีที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ในประเทศไทย

 4. คะแนนสตาร์ พอยท์ ในระบบสมาชิกสตาร์ การ์ด ไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

 5. มูลค่าจากการซื้อบัตรของขวัญ (Gift Card) ไม่สามารถสะสมเป็นคะแนนสตาร์ พอยท์ได้ เมื่อสมาชิกสตาร์ การ์ด ใช้บัตรของขวัญ (Gift Card) ซื้อสินค้า จึงจะสามารถสะสมคะแนนสตาร์ พอยท์ ตามมูลค่าของสินค้านั้นๆได้ คะแนนสตาร์ พอยท์ จะคำนวนจากยอดรวมการซื้อสินค้าหลังหักส่วนลดต่างๆแล้ว

 6. ส่วนลดจากคะแนนสตาร์ การ์ด ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าจัดส่งสินค้าและการบริการต่างๆ หรือส่วนลดการซื้อบัตรของขวัญ (Gift card)

 7. แสดงบัตรสมาชิกสตาร์ การ์ด ที่ร้านทอยส์ อาร์ อัส เพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆ สำหรับสมาชิก บัตรสตาร์ การ์ดสามารถใช้สะสมคะแนนได้ที่ ประเทศสิงคโปร์, จีน, ฮ่องกง, ไต้หวัน, มาเลเซีย, ไทย และบรูไน ยอดรวมสุทธิจากการซื้อสินค้า ตามสกุลเงินแต่ละประเทศ จะถูกแปลงเป็นค่าเงินบาทโดยอัตโนมัติ ตามอัตตราแลกเปลี่ยนที่บริษัท Toys"R"Us (Asia) Limited กำหนด

 8. คะแนนสตาร์ พอยท์ มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยจะมีกำหนดวันตัดคะแนน 2 วัน คือวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี คะแนนที่หมดอายุแล้ว จะถูกตัดออกและไม่สามารขอคืนได้

 9. เฉพาะเจ้าของบัตรหลักของสมาชิกสตาร์ การ์ดเท่านั้น สามารถใช้คะแนนสตาร์ พอยท์ แลกรับส่วนลดได้ สำหรับบัตรเสริมของสมาชิกสตาร์ การ์ด จะไม่สามารถใช้คะแนนสตาร์ พอยท์ แลกรับส่วนลดได้

 10. คะแนนสตาร์ พอยท์ สามารถสะสมและใช้แลกรับส่วนลดได้ เมื่อซื้อสินค้าที่ร้านค้าของทอยส์ อาร์ อัส / เบบี้ อาร์ อัส / เว็บไซด์ทางการ เท่านั้น การซื้อสินค้าที่ร้านค้านอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น เช่น ร้านค้าเฟรนไชด์ / ตัวแทนจำหน่ายต่างๆ ที่ได้รับอนุญาต / ร้านค้าในระบบมาร์เก็ตเพลส จะไม่สามารถสะสม หรือใช้คะแนนสตาร์ พอยท์ เป็นส่วนลดได้

 11. พิเศษสำหรับสมาชิกสตาร์ การ์ด สามารถเปลี่ยน หรือคืนสินค้าได้ ภายใน 21 วันหลังจากวันที่ซื้อสินค้า กรุณาปฏิบัติตาม เงื่อนไขการคืนสินค้า ตามที่ ทอยส์ อาร์ อัส ระบุไว้ หากมีการคืนเงิน คะแนนสะสมสตาร์ พอยท์ จะถูกหักออกจากบัตรสมาชิกสตาร์ การ์ด

 12. กรณีการเปลี่ยนสินค้า จำนวนคะแนนสะสมสตาร์ พอยท์ จะเปลี่ยนแปลงไปตามราคาของสินค้าที่ถูกเปลี่ยนใหม่ กรณีการคืนเงินที่ชำระจากการใช้คะแนนสตาร์ พอยท์ เป็นส่วนลด คะแนนจะถูกคืนกลับให้เจ้าของบัตรภายใน 7 วัน

 13. การซื้อสินค้าในรูปแบบบริษัท จะไม่สามารถรับคะแนนสะสมสตาร์ พอยท์ได้

 14. คะแนนสตาร์ พอยท์ สามารถใช้เป็นส่วนลดได้ที่เว็บไซด์ หรือที่ร้านค้าทอยส์ อาร์ อัส หรือ เบบี้ อาร์ อัส ทุกสาขาในประเทศไทย ยกเว้นการซื้อบัตรของขวัญ (Gift Card)

 15. ทอยส์ อาร์ อัส จะไม่รับผิดชอบในการใช้บัตรสมาชิกสตาร์ การ์ด และไม่รับผิดชอบในกรณีที่บัตร สูญหาย เสียหาย ถูกขโมย หรือการใช้บัตรโดยไม่ได้รับอนุญาติ

 16. กรณีบัตรสมาชิกสตาร์ การ์ดของคุณ สูญหาย ถูกขโมย หรือถูกทำลาย สามารถแจ้งได้ที่เบอร์ 02-657-5058 หรืออีเมล help.th@toysrusasia.com และสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น toysrus ในมือถือ เพื่อสมัครสมาชิกใหม่ หรือกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ บัญชีของฉัน” ที่เว็บไซด์ทางการของทอยส์ อาร์ อัส เพื่อเชื้อมข้อมูลบัตรสมาชิกสตาร์ การ์ดในปัจจุบันของคุณ เข้าสู่บัตรสมาชิกสตาร์ การ์ด ในรูปแบบดิจิทอล ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกสตาร์ การ์ด และคะแนนสะสมทั้งหมด จะถูกย้ายไปที่หมายเลขสมาชิกสตาร์ การ์ดใหม่ ภายใน 3 สัปดาห์ สำหรับบัตรสมาชิกสตาร์ การ์ดที่ถูกแจ้งสูญหายนั้น จะถูกยกเลิกและไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป

 17. ผู้สมัครอนุญาตให้บริษัท Toys (Labuan) Holding Limited และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัท Toys“R”Us (Asia) Limited, Toys“R”Us (Hong Kong) Limited, Toys“R”Us Holdings (China) Limited, Toys“R”Us Retailing (China) Limited, Toys (Labuan) Ltd., Toys“R”Us (Malaysia) Sdn. Bhd., Toys“R”Us (Singapore) Pte. Ltd, Toys“R”Us (Taiwan) Trading Limited, Toys Retailing (Thailand) Limited (เรียกรวมกันว่า บริษัท ทอยส์ อาร์ อัส) มีสิทธิ์ในการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุในใบสมัคร ให้แก่แผนกต่างๆ ในบริษัท ทอยส์ อาร์ อัส เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าขาย การบริหาร และการส่งเสริมการขาย บริษัทตระหนักและเคารพข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกอยู่เสมอ และจะไม่ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในแอพพลิเคชั่นนี้ให้แก่บริษัทอื่น ๆ นอกเหนือจากบริษัท ทอยส์ อาร์ อัส หากมีความจำเป็นในการส่งเอกสารส่งเสริมการขายให้แก่สมาชิก บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน ให้กับบริษัทผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทเหล่านี้ จะต้องรักษาความลับข้อมูลขององค์กร และอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก เพื่อการสื่อสารการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับ ทอยส์ อาร์ อัส เท่านั้น สมาชิกจะต้องแจ้งให้ ทอยส์ อาร์ อัส ทราบ หากข้อมูลใดๆ ของสมาชิกมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก หากไม่ใช้ บัตรสตาร์ การ์ด นานติดต่อกัน 5 ปี บัตรจะถูกระงับการใช้งาน สมาชิกสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอรับความช่วยเหลือได้

 18. บริษัททอยส์ อาร์ อัส ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการสมัครสมาชิก, การออกบัตรใหม่ หรือการระงับการใช้บัตรสตาร์ การ์ด ได้ทุกเมื่อ ไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเงื่อนไขการปฏิบัติงานของระบบการสะสมคะแนนสตาร์ การ์ด หรือยกเลิกเมื่อใดก็ได้ โดยจะมีการประกาศการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ร้านค้าทอยส์ อาร์ อัส, เว็บไซต์ทอยส์ อาร์ อัส หรือทางสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะมีผล ณ วันที่ประกาศ

 19. การสมัครสมาชิกสตาร์ การ์ด ผู้สมัครจะต้องทำความเข้าใจ ยอมรับข้อเงื่อไขและข้อกำหนด แนวทางการปฏิบัติ และนโยบายความเป็นส่วนตัว ผู้สมัครมีสิทธิ์เข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยการลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีออนไลน์ของตนเอง, ดาวน์โหลดแอปมือถือ หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสตาร์ การ์ด ที่อีเมล help.th@toysrusasia.com เพื่ออัพเดทข้อมูล

 20. บัตรสตาร์ การ์ด สามารถใช้งานได้จนกว่าจะมีการยกเลิก จาก ทอยส์ อาร์ อัส หรือจากสมาชิก โดยแจ้งยกเลิกการใช้งานเป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่ร้านทอยส์ อาร์ อัส ทุกสาขา หรือส่งอีเมลมาที่ help.th@toysrusasia.com และจะไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ของสมาชิกทั้งหมดได้

 21. การเชื่อมโยงบัตรสตาร์ การ์ด (บัตรหลักและบัตรเสริม): สามารถเชื่อมการสะสมคะแนนสตาร์ พอยท์ ระหว่างบัตรหลักและบัตรเสริมได้

 22. ทอยส์ อาร์ อัส ประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด ระบบการสะสมคะแนน และการใช้คะแนนสตาร์ พอยท์ แลกรับส่วนลด ในประเทศไทย โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

Language Info Box